Privacy Policy

Pit-Tech V.O.F., gevestigd aan de Meerweg nr. 4 te (9482 TE) Tynaarlo (KvK-nummer: 76863735), hierna: “Pit-Tech”,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten en goederen van Pit-Tech;
 3. Verantwoordelijke: Pit-Tech, Meerweg nr. 4, 9482 TE te Tynaarlo, telefoonnummer: 0592-543295,
  e-mailadres: info@pit-tech.nl;
 4. Website: https://www.pit-tech.nl

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Pit-Tech de persoonsgegevens van de Gebruikers in algemene zin
  verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Pit-Tech worden verwerkt zijn onder andere:
  • voor- en achternaam;
  • IP-adres;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • en andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan Pit-Tech worden verstrekt.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Pit-Tech verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens aan Pit-Tech
  heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Pit-Tech of door het invullen van het
  contactformulier op de Website.
 2. Pit-Tech gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Pit-
  Tech heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij Gebruiker partij is.

Artikel 3 Delen van persoonsgegevens met derden

Pit-Tech verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
met Gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van Gebruikers in opdracht
van Pit-Tech verwerken, sluit Pit-Tech een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van gegevens van Gebruikers.

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites en cookies

 1. Pit-Tech gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
  bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de Gebruiker. Deze
  zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de Gebruiker
  worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website goed te laten werken en deze te kunnen
  optimaliseren. Daarnaast plaatst Pit-Tech cookies die het surfgedrag van een Gebruiker bijhouden zodat Pit-Tech op
  maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij een eerste bezoek van de Gebruiker aan de Website heeft
  Pit-Tech de Gebruiker al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een
  Gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Daarnaast kan een Gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser
  verwijderen.
 2. Het kan zijn dat de Website links bevat naar andere websites. Pit-Tech is niet verantwoordelijk voor de naleving van
  de privacywetgeving van deze andere websites.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de
  Gebruiker het recht om zijn/haar toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
  de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Pit-Tech en heeft de Gebruiker het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij Pit-Tech kan indienen om
  de persoonsgegevens waarover Pit-Tech van de Gebruiker beschikt, in een computerbestand naar de Gebruiker of een
  ander door de Gebruiker genoemde organisatie te sturen.
 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van de
  toestemming van Gebruiker of een bezwaar zijdens Gebruiker, kan Gebruiker sturen naar info@pit-tech.nl.
 3. 3. Pit-Tech zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering,
  aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de
  Gebruiker.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt Pit-Tech eerst om een kopie van
  het identiteitsbewijs van de Gebruiker. De Gebruiker dient in deze kopie zijn/haar pasfoto, MRZ (machine readable
  zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te
  maken. Dit ter bescherming van zijn/haar privacy.
 5. Pit-Tech wijst de Gebruiker erop dat hij/zij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Klik hier voor het contact met de
  Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Pit-Tech bewaart persoonsgegevens van de Gebruiker niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Pit-Tech op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Pit-Tech heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u als Gebruiker de indruk hebben dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Pit-Tech via info@pit-tech.nl.

Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring

Pit-Tech behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Pit-Tech adviseert de Gebruiker dan ook
regelmatig te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 22 januari 2020.

Artikel 9 Het toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
tussen de Gebruiker en Pit-Tech worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Assen.

Openingstijden

Voor een bezoek aan onze werkplaats, graag vooraf contact opnemen.

Maandag-Vrijdag: 7:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag: 8:00 uur tot 12:00 uur

Ons bedrijfspand

 • Locatie

  Tynaarlo

  Ambachtsweg 5

Onze locatie

Geinteresseerd of vragen?

Contact

Pit-tech
Ambachtsweg 5
9482 WD Tynaarlo

Mobiel: 06-10380795
E-mail: info@pit-tech.nl