Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “Pit-Tech V.O.F.”, ingeschreven in het Handelsregister met KvK nr. 76863735.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Pit-Tech V.O.F.,
  hierna te noemen: “opdrachtnemer” en een opdrachtgever.
 • 1.2 Voorwaarden c.q. bedingen die van deze algemene voorwaarden afwijken gelden slechts indien en voor zover
  opdrachtnemer dit met opdrachtgever expliciet in een schriftelijke overeenkomst is overeengekomen en dan nog
  alleen voor die overeenkomst waarin die voorwaarden c.q. bedingen zijn opgenomen; voor het overige blijven
  deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 • 1.3 Indien de opdrachtgever éénmaal een overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten op basis van deze algemene
  voorwaarden, of indien opdrachtgever op andere wijze met deze algemene voorwaarden bekend is of redelijkerwijs
  geacht kan worden bekend te zijn, worden deze algemene voorwaarden tevens door dat feit toepasselijk op iedere
  volgende door opdrachtnemer verstrekte offerte/aanbieding en/of op iedere volgende met opdrachtnemer te sluiten
  overeenkomst, ook indien bij het verstrekken van die offerte/aanbieding c.q. het sluiten van die overeenkomst een
  verwijzing naar deze algemene voorwaarden of een verklaring waarin deze algemene voorwaarden op de
  overeenkomst van toepassing wordt verklaard, niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 • 1.4 Opdrachtnemer wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de opdrachtgever ingeroepen algemene
  voorwaarden van de hand.
 • 1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden (in of buiten rechte) ongeldig (nietig en/of
  vernietigbaar) blijk(t)(en) te zijn, kom(t)(en) aan die bepaling(en) qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke
  overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door opdrachtnemer. De
  nietigheid, vernietigbaarheid of anderszins onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden
  tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen door opdrachtnemer worden
  herroepen.
 • 2.2 Offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk, komen, behoudens een
  andersluidende mededeling van opdrachtnemer, automatisch te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen na
  verzending aan opdrachtgever, door opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 • 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtnemer vrij te bepalen wie de opdracht uitvoert.
 • 3.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk
  zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
  overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk
  voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever
  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 3.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen
  tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de
  benodigde voorzieningen, zoals:
  1. gas, water en elektriciteit;
  2. verwarming;
  3. afsluitbare droge opslagruimte;
  4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 • 3.4 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en
  beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk
  bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden
  worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 • 3.5 Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in dit artikel. Opdrachtgever
  dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient
  opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de
  premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te
  melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
 • 3.6 Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en
  daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden
  uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit
  toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

4. Prijzen

 • 4.1 Alle genoemde prijzen van opdrachtnemer zijn exclusief BTW, toeslagen en overige kosten, waaronder doch niet
  beperkt tot verpakkingskosten, transportkosten, verzendkosten, vervoerskosten en administratiekosten.
 • 4.2 Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die
  hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek/magazijn van opdrachtnemer (= “Ex
  works”, zoals bedoeld in de meest recente editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van
  Koophandel), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Prijswijziging

 • 5.1 Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de
  overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
 • 5.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op
  een van de onderstaande momenten te voldoen:

  1. als de prijsstijging zich voordoet;
  2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
  3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

6. Omvang van het werk

 • 6.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk
  zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van
  opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
 • 6.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,
   herstelwerk of ander bouwkundig werk;
  2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  4. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  5. reis- en verblijfkosten.

7. Betaling, rente en kosten

 • 7.1 Tenzij anders overeengekomen stuurt opdrachtnemer, in plaats van een papieren factuur per post, uitsluitend
  facturen in elektronisch format aan de opdrachtgever.
 • 7.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
  1. bij balieverkoop contant;
  2. bij termijnbetaling:
   • 40% van de totale prijs bij opdracht;
   • 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is
    begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
   • 10% van de totale prijs bij oplevering;
  3. in alle overige gevallen binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • 7.3 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te
  wijzen rekening.
 • 7.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen van opdrachtnemer, schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 7.5 Opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag wegens een door de opdrachtgever gepretendeerde tegenvordering, al
  dan niet opeisbaar, in mindering te brengen op of te verrekenen met een vordering van opdrachtnemer op de
  opdrachtgever.
 • 7.6 Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit
  hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

  1. een betalingstermijn is verstreken;
  2. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd of verleend;
  3. beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  4. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. opdrachtgever zijn onderneming staakt;
  6. opdrachtgever een akkoord aanbiedt;
  7. opdrachtgever anderszins insolvabel blijkt te zijn;
  8. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering,
   onder curatele wordt gesteld of is overleden.
  9. opdrachtnemer goede gronden heeft om te vrezen dat opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen
   voortvloeiende uit de overeenkomst niet zal kunnen nakomen.
 • 7.7 Indien een factuur niet tijdig door opdrachtgever wordt voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd haar
  werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde
  declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting
  voortvloeiende schade. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de
  opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling
  heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is verder gerechtigd betaling te verlangen in een andere vorm dan genoemd
  in lid 2, bijvoorbeeld door middel van inbetalinggeving van aan opdrachtgever toebehorende goederen.
 • 7.8 Bij overschrijding van een betalingstermijn is opdrachtgever in verband met vertragingsschade van rechtswege
  onmiddellijk in verzuim en een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande factuurbedrag,
  tenzij de cumulatieve wettelijke rente voor handelstransacties (ex art. 6:119a BW) hoger is, in welk geval de
  cumulatieve wettelijke rente voor handelstransacties geldt, met een minimum van € 100,00 exclusief BTW per
  maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.
 • 7.9 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
  opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,00. Deze kosten worden
  berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

  • over de eerste € 3.000,= 15%
  • over het meerdere tot € 6.000,= 10%
  • over het meerdere tot € 15.000,= 8%
  • over het meerdere tot € 60.000,= 5%
  • over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

  De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande
  berekening volgt.

 • 7.10 De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke
  kosten verschuldigd, zelfs indien de kosten de in casu geldende proceskostenveroordeling mocht overschrijden,
  in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
 • 7.11 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
  rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
  opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de
  toerekening aanwijst.
 • 7.12 Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
  en lopende rente, alsmede kosten worden voldaan.
 • 7.13 Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan
  opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn
  vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan
  opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
  op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die
  tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW
  verstaan.

8. Zekerheden

8.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
8.2 Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
8.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
8.4 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.
Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
8.5 Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle
vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte
verlangt een pandrecht en een retentierecht.
8.6 Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

9. Levering van producten en het verrichten van de diensten

9.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
9.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan
uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
9.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke
in het bezit zijn van opdrachtnemer, de eventuele overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of
  uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij
  nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
  planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning
  dit toelaat.
 2. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die
  opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
  meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
  zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 3. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of
  uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden
  niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
  uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 4. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
  daardoor ontstane vertraging.

9.4 Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd
en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te voldoen.
9.5 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op
schadevergoeding of ontbinding.
9.6 Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen en diensten te laten verrichten op het moment dat
opdrachtnemer deze bij opdrachtgever wenst af te leveren c.q. te verrichten. Opdrachtgever dient alle
medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering
in staat te stellen.
9.7 In geval van weigering door opdrachtgever van de aangeboden producten c.q. diensten dan wel in het geval het
door aan opdrachtgever te wijten omstandigheden onmogelijk is om de producten te leveren c.q. diensten te
verrichten, treedt het verzuim van opdrachtgever in en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden, alsmede alle geleden schade waaronder doch niet beperkt tot eventuele retour- en opslagkosten op
opdrachtgever te verhalen. Voorts komt in dit geval het risico van beschadiging of teloorgang van de betreffende
producten geheel voor rekening van de opdrachtgever.

10. Risico-overgang

10.1 Levering vindt plaats af fabriek/magazijn van opdrachtnemer (= “Ex works”, zoals bedoeld in de meest recente
editie van de Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel). Het risico van de zaak gaat
over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
10.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
10.3 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak
onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het
bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin
deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

11. Wijzigingen in het werk

11.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 3. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

11.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-bepalende factoren die golden op het moment
van het sluiten van de overeenkomst.
11.3 Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van
opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:

 1. als het meerwerk zich voordoet;
 2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

11.4 Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%
van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg
is van een verzoek van opdrachtnemer.

12. Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

 1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
  dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever
  niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
  30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te
maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
leveren.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van
het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

13. Reclames

13.1 De opdrachtgever dient klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter
zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na datum der factuur schriftelijk bij
opdrachtnemer te hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en
de opdrachtgever het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan opdrachtnemer. Als de betalingstermijn
langer is dan dertig (30) dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk
hebben geklaagd.
13.2 De opdrachtgever moet zo snel mogelijk na voltooiing van de opdracht c.q. levering van de producten, de verrichtte
werkzaamheden c.q. geleverde producten inspecteren en uiterlijk binnen 24 uur na die voltooiing c.q. levering
opdrachtnemer schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken met een beschrijving in voldoende detail
van de aard en omvang van het door de opdrachtgever gepretendeerd gebrek. Dit op straffe van verval van zijn
rechten ter zake. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn
worden gemeld en is in dat geval niet gehouden verrichtte werkzaamheden te herstellen, nadere werkzaamheden te
verrichten c.q. geleverde producten te repareren of te vervangen. De verrichtte werkzaamheden c.q. geleverde
producten worden in dat geval geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
13.3 De opdrachtgever heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in artikel 9.2 van
deze algemene voorwaarden genoemd. Indien de opdrachtgever na onderzoek van mening is dat een product
gebrekkig is c.q. dat werkzaamheden niet juist c.q. volledig zijn verricht, of had behoren te weten dat een product
gebrekkig is c.q. dat de werkzaamheden niet goed en/of volledig zijn verricht, dient hij – op straffe van verval van
rechten ter zake – zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen nadat hij bekend is geworden met een
gebrek, dan wel van het gebrek op de hoogte had moeten c.q. kunnen zijn, opdrachtnemer daarover schriftelijk
berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende
klacht zal opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het betreffende product c.q. werkzaamheden
te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en de producten c.q.
werkzaamheden worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
13.4 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in o.a. kleur, kwaliteit, maat,
etc., kunnen geen grond voor reclame opleveren.
13.5 Indien de klacht door de opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer de
nodige tijd geven om de volgens opdrachtnemer vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van
opdrachtnemer, het door hem afgekeurde product door een ander te vervangen.
13.6 Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat de producten c.q.
door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden zijn veranderd, bewerkt en/of gebruikt.
13.7 Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht de betaling op te schorten en ontslaat hem niet van
zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

14. Adviezen en verstrekte informatie

14.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze
geen betrekking hebben op de opdracht.
14.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de
uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
14.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door
of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters,
modellen en dergelijke.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle rechten van intellectuele- en industriële
eigendom op (al dan niet door hem aan de opdrachtgever verstrekte) gegevens, zoals doch niet beperkt tot
ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, productiematerialen, (proef)modellen, programmatuur en
andere materialen afkomstig van opdrachtnemer.
15.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven (eigendom) van opdrachtnemer ongeacht of
aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen
uitsluitend door opdrachtgever zelf worden gebruik en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer worden gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of ter kennis van derden
worden gebracht.
15.3 In geval van overtreding of niet nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 6.2 van deze algemene
voorwaarden en/of strijdig handelen met artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, is opdrachtgever een direct
opeisbare boete aan opdrachtnemer verschuldigd van € 3.000,00 (zegge: drie duizend Euro) per overtreding per
dag dat hij in overtreding is. Bij de boeteberekening wordt een gedeelte van de dag gezien als een volle dag.
Daarnaast behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen van de
opdrachtgever.
15.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

16. Overmacht

16.1 Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien hij na het
sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt (volledig) (en/of tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst,
of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, ten gevolge van oorlog(sgevaar), oproer, weer, aardbevingen
watersnood, brand, stroomstoring, stakingen of werkonderbrekingen, transportmoeilijkheden, verlies, diefstal of
verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, bedrijfsstoringen, wanprestatie door
(toe)leveranciers en onderaannemers, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie/water en
overheidsmaatregelen, waaronder doch niet beperkt tot in- en uitvoerbelemmeringen en handelsbelemmeringen.
16.2 In geval van overmacht is opdrachtnemer naar keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht ophoudt te
bestaan, zonder dat de opdrachtgever jegens opdrachtnemer heeft op enige vergoeding.
16.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes
maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn
met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen.
16.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen zonder dat opdrachtgever jegens opdrachtnemer aanspraak heeft op enige vergoeding.
16.5 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, komt aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toe en is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
16.6 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit
artikel geleden of te lijden schade.

17. Aansprakelijkheid

17.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer (waaronder, doch niet
beperkt tot alle vormen van (in)directe schade zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg- of
stilligschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill en schade uit
onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
opdrachtnemer.
17.2 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden gestelde, is opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten c.q. werk of door het gebruik daarvan
voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.
17.3 Indien er sprake is van (een ernstige mate van) schuld van opdrachtnemer, ten aanzien waarvan – ondanks hetgeen
in artikelen 17.1 en 17.2 van deze algemene voorwaarden is bepaald – in rechte mocht worden geoordeeld dat
opdrachtnemer wel aansprakelijk is, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor zover de betreffende
schadeveroorzakende feit c.q. veroorzaakte schade buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering (met
polisnummer 2016879331) van opdrachtnemer valt.
17.4 Indien er in rechte mocht worden geoordeeld dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor de betreffende buiten de
dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallende schadeveroorzakende feit c.q. veroorzaakte schade, is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de
overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot
maximaal de opdrachtsom (exclusief BTW) van dat onderdeel of die deellevering.
17.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde
  winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade
  verzekeren;
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van
  het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van
  de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
  ondergeschikten van opdrachtnemer.

17.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als
gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
17.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit
door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer
in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
17.8 Iedere vordering jegens opdrachtnemer, vervalt en verjaart door het enkele verloop van één (1) jaar na het
ontstaan van de vordering.
17.9 Het bepaalde in de artikelen 17.1 tot en met 17.8 van deze algemene voorwaarden geldt op gelijke wijze voor de
ondergeschikten van opdrachtnemer.

18. Garantie en overige aanspraken

18.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie c.q. geleverd product. Als een
afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
18.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest c.q. geleverd product gebrekkig en/of onvolledig is,
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij de prestatie alsnog deugdelijk uitvoert c.q. het product herstel c.q.
vervangt of dat hij crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog
deugdelijk uitvoeren van de prestatie c.q. herstellen / vervanging van het geleverd product, bepaalt hij zelf de
wijze en het tijdstip van uitvoering c.q. herstel/vervanging. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het
bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico
nieuw materiaal aan te leveren.
18.3 Onderdelen, materialen of producten die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door
opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
18.4 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen c.q.
bewerking opnieuw uit te voeren c.q. product te vervangen.
18.5 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van
opdrachtnemer heeft voldaan.
18.6

 1. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
 2. b. Geen garantie wordt gegeven op:
  • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

18.7 Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van
opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
18.8 Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

19. Eigendomsvoorbehoud

19.1 Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten
overeenkomsten (waaronder door de opdrachtgever betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van
opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn
betaald.
19.2 Zolang de eigendom van de producten niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet
vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten
behoeve van derden). Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtnemer mee te werken aan de
vestiging van een pandrecht op de vorderingen die opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van door
opdrachtnemer geleverde producten op zijn klanten verkrijgt of zal verkrijgen.
19.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de producten die hij onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever heeft geleverd
en nog bij opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van
zijn betalingsverplichtingen, artikel 7.6 van deze algemene voorwaarden vermelde gevallen van toepassing is of de
opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal
opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten
en/of ter uitoefening van de rechten van opdrachtnemer.

20. Mededelingen

20.1 Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen van opdrachtgever betreffende het sluiten van een overeenkomst
c.q. de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gedaan.
20.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door opdrachtgever moeten per aangetekend schrijven worden
gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat opdrachtgever van opdrachtnemer verlangt en binnen
welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding
van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding door de opdrachtgever moet de gronden daarvoor duidelijk
aangeven.

21. Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde
winst en gemaakte kosten.

22. Geschillenbeslechting

22.1 Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door
de Rechtbank te Noord-Nederland, locatie Assen. Opdrachtnemer blijft echter wel bevoegd de opdrachtgever te
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
22.2 Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of
minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich
schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet
bevoegde burgerlijke rechter.

23. Toepasselijk recht

23.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling
waarvan uitsluiting is toegestaan.

24. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden
in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden c.q. zodra de wijziging de opdrachtgever is
medegedeeld.

25. Bescherming persoonsgegevens

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de
privacyverklaring van opdrachtnemer.

Openingstijden

Voor een bezoek aan onze werkplaats, graag vooraf contact opnemen.

Maandag-Vrijdag: 7:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag: 8:00 uur tot 12:00 uur

Ons bedrijfspand

 • Locatie

  Tynaarlo

  Ambachtsweg 5

Onze locatie

Geinteresseerd of vragen?

Contact

Pit-tech
Ambachtsweg 5
9482 WD Tynaarlo

Mobiel: 06-10380795
E-mail: info@pit-tech.nl